OS/2 1.3 플로피 디스크 버전20151028_113504.jpg20151028_113522.jpg20151028_113629.jpg

Borland C++ 1.0 플로피 디스크 버전

Borland C++ 1.5 CD 버전

IBM C set ++ for OS/2 CD 버전